KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Solution Box Sp. z o.o. z siedzibą w 02-137 Warszawie, ul. Radarowa 9/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000966916, REGON: 521816103, NIP: 5223223834, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwana dalej Spółką lub Solution Box Sp. z o.o.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Twoich danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: biuro@solutionbox.pl.
 3. Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Twoje dane osobowe przetwarzane będą aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez Spółkę, aby zapewnić obsługę Twojego konta i kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach Spółki, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być: art. 6 ust. 1 lit. a, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) przy czym prawnie uzasadniony interes Spółki obejmuje ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być partnerzy i podmioty współpracujące ze Spółką. Spółka, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Spółka posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Spółkę.
 6. Część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników serwisów poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Spółkę zabezpiecza Twoje dane poprzez zawarcie z usługodawcami Spółkę umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield (np. w przypadku usługi Goolge reCAPTCHA) lub innych podstaw transferu danych osobowych.
 7. Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, Spółka przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. Spółka  przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Spółka  przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
 8. Możesz żądać od Spółka: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. Natomiast wymogiem zawarcia umowy ze Solution Box Sp. z o.o. (założenia konta Solutionbox.pl) jest podanie hasła oraz adresu e-mail. Jeśli nie podasz nam wszystkich tych informacji o sobie, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta Solutionbox.pl, co ograniczy Ci możliwość korzystania z niektórych usług Solutionbox.pl. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 10. Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Na podstawie monitorowania Twojej aktywności w serwisach Solutionbox.pl wykonujemy analizy, których skutkiem jest: optymalizacja serwisów (m. in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników; rekomendowanie treści zgodnych z Twoim profilem oglądalności; emisja reklam skierowanych do grup odbiorców, do których zostałeś zakwalifikowany; rekomendowanie ofert dopasowanych do Twojego profilu oglądalności i zachowań. Nie wykorzystujemy jednak tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie, które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa.
 11. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 12. Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane.